Arrow Fat Left Icon Arrow Fat Right Icon Arrow Right Icon Cart Icon Close Circle Icon Expand Arrows Icon Hamburger Icon Information Icon Down Arrow Icon Mail Icon Mini Cart Icon Person Icon Ruler Icon Search Icon Shirt Icon Triangle Icon Bag Icon Play Video

Refund Policy

English

Our policy lasts 14 days. If 14 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.


Refunds (if applicable)
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.


If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at post@tellusart.com.


Gifts
If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and he will find out about your return.

Shipping
To return your product, you should mail your product to: Bakketoppen 13C, 1165 Oslo, Norway

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

 

Danish:

 

Vores politik varer 14 dage. Hvis 14 dage er gået siden dit køb, kan vi desværre ikke tilbyde dig en refusion eller udveksling.

For at være berettiget til retur, skal dit emne være ubrugt og i samme stand som du har modtaget det. Det skal også være i den originale emballage.


Restitutioner (hvis relevant)
Når din retur er modtaget og inspiceret, sender vi dig en email for at give dig besked om, at vi har modtaget din returnerede vare. Vi vil også underrette dig om godkendelse eller afvisning af din refusion.


Hvis du er godkendt, vil din tilbagebetaling blive behandlet, og en kredit vil automatisk blive anvendt på dit kreditkort eller den oprindelige betalingsmåde

Hvis du har gjort alt dette, og du stadig ikke har modtaget din refusion endnu, kontakt os på post@tellusart.com.


Gaver
Hvis varen var markeret som gave, når den blev købt og afsendt direkte til dig, modtager du en gavekredit for værdien af ​​dit retur. Når den returnerede vare er modtaget, vil et gavekort blive sendt til dig.

Hvis varen ikke var markeret som en gave, da den blev købt, eller gavegiveren havde ordren afsendt til sig selv for at give dig senere, sender vi tilbagebetaling til gavegiveren, og han vil finde ud af om dit retur.

Forsendelse
For at returnere dit produkt skal du sende dit produkt til: Bakketoppen 13C, 1165 Oslo, Norge

Du er ansvarlig for at betale for dine egne forsendelsesomkostninger for at returnere din vare. Forsendelsesomkostningerne kan ikke refunderes. Hvis du modtager en refusion, fratrækkes omkostningerne ved returforsendelse fra din refusion.Swedish:

 

Vår policy gäller 14 dagar. Om 14 dagar har gått sedan ditt köp, kan vi tyvärr inte erbjuda dig en återbetalning eller utbyte.

För att vara berättigad till retur måste ditt föremål vara oanvändt och i samma skick som du fått det. Det måste också finnas i originalförpackningen.


Återbetalningar (om tillämpligt)
När din retur är mottagen och inspekterad skickar vi dig ett mail för att meddela dig att vi har fått ditt returnerade objekt. Vi kommer också att meddela dig om godkännande eller avslag på ditt bidrag.


Om du godkänns kommer din återbetalning att behandlas och en kredit kommer automatiskt att tillämpas på ditt kreditkort eller din ursprungliga betalningsmetod

Om du har gjort allt detta och du fortfarande inte har fått ditt bidrag ännu, kontakta oss på post@tellusart.com.


Gåvor
Om varan var märkt som en gåva när den köptes och skickades direkt till dig, får du en presentkredit för värdet av din retur. När det returnerade objektet har tagits emot skickas ett presentkort till dig.

Om varan inte var märkt som en gåva när den köptes, eller gåva givaren hade beställningen skickad till sig för att ge dig senare, skickar vi återbetalning till presentgivaren och han kommer veta om din retur.

Frakt
För att returnera din produkt, ska du skicka din produkt till: Bakketoppen 13C, 1165 Oslo, Norge

Du kommer att vara ansvarig för att betala för dina egna fraktkostnader för att returnera ditt föremål. Fraktkostnaderna återbetalas inte. Om du mottar återbetalning dras avgiften för returfrakt från din återbetalning.German:

 

Unsere Politik dauert 14 Tage. Wenn seit Ihrem Kauf 14 Tage vergangen sind, können wir Ihnen leider keine Rückerstattung oder Umtausch anbieten.

Um für eine Rücksendung in Frage zu kommen, muss Ihr Artikel unbenutzt und in demselben Zustand sein, in dem Sie ihn erhalten haben. Es muss auch in der Originalverpackung sein.


Rückerstattungen (falls zutreffend)
Sobald Ihre Rücksendung eingegangen und geprüft ist, senden wir Ihnen eine E-Mail, um Sie darüber zu informieren, dass wir Ihren zurückgegebenen Artikel erhalten haben. Wir werden Sie auch über die Genehmigung oder Ablehnung Ihrer Rückerstattung informieren.


Wenn Sie genehmigt sind, wird Ihre Rückerstattung verarbeitet und Ihre Kreditkarte oder die ursprüngliche Zahlungsmethode wird automatisch gutgeschrieben

Wenn Sie all dies getan haben und Ihre Rückerstattung noch immer nicht erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte unter post@tellusart.com.


Geschenke
Wenn der Artikel beim Kauf als Geschenk gekennzeichnet und direkt an Sie versandt wurde, erhalten Sie eine Gutschrift für den Wert Ihrer Rücksendung. Sobald der zurückgegebene Artikel eingegangen ist, wird Ihnen ein Geschenkgutschein zugesandt.

Wenn der Artikel beim Kauf nicht als Geschenk gekennzeichnet wurde oder der Geschenkgeber die Bestellung an Sie selbst zu einem späteren Zeitpunkt versendet hat, senden wir eine Rückerstattung an den Geschenkgeber und er wird Ihre Rücksendung erfahren.

Versand
Um Ihr Produkt zurückzusenden, senden Sie Ihr Produkt an: Bakketoppen 13C, 1165 Oslo, Norwegen

Sie sind verantwortlich für die Zahlung Ihrer eigenen Versandkosten für die Rücksendung Ihres Artikels. Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Wenn Sie eine Rückerstattung erhalten, werden die Kosten für den Rückversand von Ihrer Rückerstattung abgezogen.

 

Dutch:Ons beleid duurt 14 dagen. Als er 14 dagen verstreken zijn sinds uw aankoop, kunnen we u helaas geen restitutie of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor retournering, moet uw artikel ongebruikt zijn en zich in dezelfde staat bevinden als waarin u het heeft ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.


Restituties (indien van toepassing)
Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u te melden dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte brengen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.


Als u bent goedgekeurd, wordt uw teruggave verwerkt en wordt er automatisch een tegoed toegepast op uw creditcard of de oorspronkelijke betaalmethode

Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt je teruggave nog niet ontvangen, neem dan contact met ons op via post@tellusart.com.


Geschenken
Als het artikel als cadeau is gemarkeerd bij aankoop en rechtstreeks naar u is verzonden, ontvangt u een geschenk voor de waarde van uw retour. Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, ontvangt u een cadeaubon.

Als het artikel niet als cadeau was gekocht toen het werd gekocht, of als de schenker de bestelling naar zichzelf had verzonden om u later te geven, sturen we een teruggave naar de schenker en zal hij u informeren over uw terugkeer.

Verzenden
Om uw product te retourneren, dient u uw product te mailen naar: Bakketoppen 13C, 1165 Oslo, Noorwegen

U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet terugbetaald. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van het retourneren van uw teruggave in mindering gebracht.

 

Norwegian:

 

Vår policy varer 14 dager. Hvis 14 dager har gått siden kjøpet, kan vi dessverre ikke tilby deg tilbakebetaling eller utveksling.

For å være berettiget til retur, må varen din være ubrukt og i samme stand som du mottok den. Det må også være i originalemballasjen.


Refusjoner (hvis aktuelt)
Når din retur er mottatt og inspisert, vil vi sende deg en e-post for å varsle deg om at vi har mottatt det returnerte varen din. Vi vil også varsle deg om godkjenningen eller avvisningen av refusjonen din.


Hvis du er godkjent, blir tilbakebetalingen din behandlet, og en kreditt vil automatisk bli brukt på kredittkortet eller den originale betalingsmåten

Hvis du har gjort alt dette, og du fortsatt ikke har mottatt din tilbakebetaling, vennligst kontakt oss på post@tellusart.com.


Gaver
Hvis varen ble merket som gave når den ble kjøpt og sendt direkte til deg, vil du motta en gavekredit for verdien av retur. Når det returnerte varen er mottatt, vil et gavekort bli sendt til deg.

Hvis varen ikke var merket som gave når den ble kjøpt, eller gavegiveren hadde ordren sendt til seg selv for å gi deg senere, vil vi sende refusjon til gavegiveren, og han vil finne ut om din retur.

Shipping
For å returnere produktet, bør du sende produktet ditt til: Bakketoppen 13C, 1165 Oslo, Norge

Du vil være ansvarlig for å betale for dine egne fraktkostnader for å returnere varen din. Fraktkostnader kan ikke refunderes. Hvis du mottar tilbakebetaling, blir kostnaden for returforsendelse trukket fra refusjonen din.French:

 

Notre politique dure 14 jours. Si 14 jours se sont écoulés depuis votre achat, nous ne pouvons malheureusement pas vous offrir de remboursement ou d’échange.

Pour être éligible à un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état que vous l'avez reçu. Il doit également être dans l'emballage d'origine.


Remboursements (si applicable)
Une fois que votre retour est reçu et inspecté, nous vous enverrons un courrier électronique pour vous informer que nous avons reçu votre article retourné. Nous vous informerons également de l'approbation ou du rejet de votre remboursement.


Si votre demande est approuvée, votre remboursement sera traité et un crédit sera automatiquement appliqué à votre carte de crédit ou à votre mode de paiement original.

Si vous avez fait tout cela et que vous n’avez toujours pas reçu votre remboursement, veuillez nous contacter à post@tellusart.com.


Cadeaux
Si l’article a été marqué comme cadeau lors de l’achat et expédié directement à vous, vous recevrez un crédit cadeau correspondant à la valeur de votre retour. Une fois que l'article retourné est reçu, un certificat-cadeau vous sera envoyé.

Si l’article n’a pas été marqué comme cadeau lors de l’achat, ou si la commande a été expédiée à un donneur plus tard, nous enverrons un remboursement au donneur du cadeau et celui-ci sera informé de votre retour.

livraison
Pour renvoyer votre produit, vous devez l’envoyer à l’adresse suivante: Bakketoppen 13C, 1165 Oslo, Norvège

Vous serez responsable du paiement de vos propres frais d'expédition pour le retour de votre article. Les frais d'expédition ne sont pas remboursables. Si vous recevez un remboursement, les frais de retour seront déduits de votre remboursement.